Urząd patentowy - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Urząd patentowy

Aby móc w praktyce wykorzystać wiedzę z zakresu prawa własności przemysłowej przydatnym może się okazać zapoznanie się z organizacją i strukturą Urzędu Patentowego. Ten bowiem organ jest najważniejszą jednostką, która dokonuje rejestracji przedmiotów własności przemysłowej, decyduje o istnieniu przesłanek rejestracyjnych i prowadzi rejestr praw podlegających ochronie.

 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach z zakresu własności przemysłowej. Podlega on Radzie Ministrów nadzór zaś nad działalnością Urzędu Patentowego sprawuje z ramienia Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki.  

 

Urząd Patentowy działa na podstawie statutu nadanego mu przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia. Statut określa organizację, strukturę i zasady kierowania Urzędem oraz podział kompetencji, status ekspertów, urzędników służby cywilnej i innych pracowników.  

 
 

Urząd Patentowy wykonuje zadania w sprawach własności przemysłowej, wynikające z ustawy, z przepisów odrębnych oraz z umów międzynarodowych. Do jego zadań należy w szczególności:  

 

1) przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych, dokonanych w celu uzyskania ochrony;  

 

2) orzekanie w sprawach udzielania patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz znaki towarowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych;  

 

3) rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym;  

 

4) prowadzenie rejestrów,

 

5) wydawanie organu urzędowego pod nazwą „Wiadomości Urzędu Patentowego”;  

 

5) wydawanie „Biuletynu Urzędu Patentowego”

 

6) udział w pracach organów międzynarodowych z tytułu zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych w sprawach z zakresu własności przemysłowej, w szczególności Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej;  

 

7) prowadzenie centralnego zbioru polskich i zagranicznych opisów patentowych.  

 
 


Na czele Urzędu Patentowego stoi Prezes Urzędu Patentowego, który kieruje Urzędem i reprezentuje go na zewnątrz oraz ustala szczegółową organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych.  Jest on powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Prezes Rady Ministrów ma także kompetencje w zakresie odwoływania Prezesa Urzędu Patentowego.

 

Ważnym stanowiskiem w Urzędzie jest ekspert, który m.in. reprezentuje Urząd Patentowy w postępowaniu przed sądem administracyjnym.

 

 Eksperci współuczestniczą w czynnościach z zakresu zarządzania w Urzędzie Patentowym poprzez Kolegium Ekspertów.

 

Do zadań Kolegium należy m.in. składanie wniosków i wyrażanie opinii, co do zadań w zakresie rozpatrywania wpływających zgłoszeń oraz co do środków potrzebnych na ich wykonanie, wyrażanie opinii, co do problemów związanych z orzekaniem, w szczególności, co do przypadków niejednolitości orzecznictwa, oraz przedstawianie odpowiednich wniosków w tym zakresie, wyrażanie opinii w innych sprawach, przedstawionych przez Prezesa Urzędu Patentowego lub przez Rzecznika Interesu Zawodowego.  

 

Pracownicy Urzędu Patentowego na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem ekspertów, asesorów oraz aplikantów eksperckich, są członkami korpusu służby cywilnej.

 

            Tak w ogólnym zarysie przedstawia się struktura i organizacja Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polski.

 
 

W artykule wykorzystano:

 

1.       A. Szewc, G. Czyż: „Prawo własności przemysłowej”, Warszawa 2003.

 

2.       A. M. Dereń: „Prawo własności przemysłowej”, Bydgoszcz 2001.

 

3.       E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall: „Prawo własności przemysłowej”, Warszawa 2003.

 

4.      Ustawa Prawo Własności Przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r., Dz. U. 2003, Nr 119, poz. 1117

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości