Rejestracja wzoru użytkowego - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Rejestracja wzoru użytkowego

Ustawa Prawo Własności Przemysłowej reguluje procedurę rejestracji wzoru użytkowego. Z chwilą skutecznego dokonania rejestracji podmiot uprawniony otrzymuje prawo ochronne na wzór użytkowy. Poprzez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

Czas trwania prawa ochronnego wynosi dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym.  Po upływie tego okresu wygasa, o ile nie zostanie przedłużone.

 

Zakres przedmiotowy prawa ochronnego, a więc faktyczny przedmiot ochrony prawem ochronnym określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego.

 

Zgłoszenie wzoru użytkowego w celu uzyskania prawa ochronnego powinno obejmować:  

 

1)      podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie prawa ochronnego

 

2)      opis wzoru użytkowego ujawniający jego istotę;  

 

3)      zastrzeżenie ochronne  

 

4)      skrót opisu.  

 

5)      rysunki wzoru użytkowego

 
 

Do zgłoszenia dokonanego w celu uzyskania prawa ochronnego zgłaszający powinien dołączyć również inne niż wymienione powyżej dokumenty i oświadczenia, jeżeli jest to niezbędne do uzasadnienia twierdzeń i żądań zawartych w zgłoszeniu. Wszystkie części zgłoszenia mogą być złożone w jednym egzemplarzu, z wyjątkiem opisu wzoru użytkowego, zastrzeżeń ochronnych, rysunków oraz skrótu opisu, składanych w liczbie i formie uzasadnionej potrzebą postępowania oraz ujednolicenia dokumentacji.

 
 

Jeżeli zgłoszenie wzoru użytkowego obejmuje co najmniej podanie oraz części wyglądające zewnętrznie na opis wzoru użytkowego i na zastrzeżenie ochronne, zgłoszenie uznaje się za dokonane.  W takiej sytuacji, gdy zaistnieją braki w zgłoszeniu, jednakże niezbędne elementy (powyżej opisane) zostały dostarczone, Urząd Patentowy wyznacza postanowieniem, pod rygorem umorzenia postępowania, termin do uzupełnienia zgłoszenia. Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu wpłynięcia do Urzędu Patentowego ostatniego brakującego dokumentu.

 

Opis wzoru użytkowego powinien go przedstawiać na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wzór użytkowy urzeczywistnić. W szczególności opis powinien zawierać tytuł odpowiadający przedmiotowi wzoru użytkowego, określać dziedzinę, której wzór dotyczy, a także znany zgłaszającemu stan techniki oraz przedstawiać w sposób szczegółowy przedmiot rozwiązania, z objaśnieniem figur rysunków i przykładem lub przykładami realizacji wzoru użytkowego.

 

Zastrzeżenia ochronne zaś powinny być w całości poparte opisem wzoru użytkowego i określać w sposób zwięzły, lecz jednoznaczny, przez podanie cech technicznych rozwiązania, zastrzegany wzór użytkowy oraz zakres żądanej ochrony. Zastrzeżenie powinno być ujęte jasno, w jednym zdaniu lub równoważniku zdania.

 

Rysunki wzoru użytkowego powinny w sposób czytelny, w połączeniu z opisem i zastrzeżeniami, odtwarzać przedmiot wzoru użytkowego w ujęciu schematycznym, bez tekstu, z wyjątkiem pojedynczych wyrazów, gdy są one konieczne. Zgłoszenie może zawierać kilka arkuszy rysunków. Na jednym arkuszu może znajdować się więcej niż jedna figura, lecz wyraźnie oddzielona jedna od drugiej.  

 
 

Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że wzór użytkowy nie spełnia ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego, wydaje decyzję o odmowie jego udzielenia. Przed wydaniem powyższej decyzji Urząd Patentowy wyznacza zgłaszającemu termin do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania prawa ochronnego.

 

Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego, jeżeli zostały spełnione ustawowe warunki do jego uzyskania. Udzielenie prawa ochronnego następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego.  

 

Udzielone prawa ochronne na wzory użytkowe podlegają wpisowi do rejestru wzorów użytkowych. Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego. Częścią składową świadectwa ochronnego jest opis ochronny wzoru użytkowego obejmujący opis tego wzoru, zastrzeżenia ochronne i rysunki. Opis ochronny wzoru użytkowego jest udostępniany osobom trzecim i podlega rozpowszechnianiu przez Urząd Patentowy.  

 
 

Prawo ochronne może być unieważnione w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do jego uzyskania.

 
 

Ustawodawca przewidział także sytuacje, kiedy prawo ochronne na wzór użytkowy wygasa. Ma to miejsce na skutek:  

 

1) upływu okresu, na który prawo ochronne zostało udzielone;  

 

2) zrzeczenia się prawa ochronnego przez uprawnionego przed Urzędem Patentowym, za zgodą osób, którym służą uprawnienia związane z danym prawem ochronnym;  

 

3) nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej

 

4) trwałej utraty możliwości korzystania z wzoru użytkowego z powodu braku potrzebnego do tego materiału biologicznego, który stał się niedostępny i nie może być odtworzony na podstawie opisu.  

 

W sytuacjach opisanych w punktach od 2 do 4, Urząd Patentowy wydaje decyzje stwierdzające wygaśnięcie prawa ochronnego.  

 

Co do zasadny prawo ochronne wygasa w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie, z jakim ustawa wiąże skutek jego wygaśnięcia, czyli np. w dniu, w którym podmiot uprawniony zrzekł się przysługującego mu prawa. Data wygaśnięcia prawa ochronnego powinna być potwierdzona w decyzji. Pamiętać jednak należy, iż wygaśnięcie prawa ochronnego z powodu nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej następuje w dniu, w którym upłynął poprzedni okres ochrony wzoru użytkowego.  

 
 

Unieważnienie albo wygaśnięcie prawa ochronnego na wzór użytkowy podlega wpisowi do rejestru wzorów użytkowych.

 
 

W artykule wykorzystano:

 

1.       A. Szewc, G. Czyż: „Prawo własności przemysłowej”, Warszawa 2003.

 

2.       A. M. Dereń: „Prawo własności przemysłowej”, Bydgoszcz 2001.

 

3.       E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall: „Prawo własności przemysłowej”, Warszawa 2003.

 

4.       Ustawa Prawo Własności Przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r., Dz. U. 2003, Nr 119, poz. 1117

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości