Roszczenia z tytułu naruszenia wzoru użytkowego - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Roszczenia z tytułu naruszenia wzoru użytkowego

Podmiot uprawniony do wzoru użytkowego, którego prawo ochronne zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego prawo ochronne zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

 

1) na zasadach ogólnych albo 

 

2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wzoru użytkowego. 

 

Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa ochronnego może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

 

Sąd może nakazać osobie, która naruszyła cudze prawo do wzoru użytkowego, na jej wniosek, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania byłyby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe, a zapłata stosownej sumy pieniężnej należycie uwzględnia interesy uprawnionego.

 
 

Zagadnieniem wzbudzającym najwięcej kontrowersji jest wzajemny stosunek roszczenia o naprawienie wyrządzonej szkody do roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści. W doktrynie przeważa pogląd, iż powyższych roszczeń dochodzić można kumulatywnie. Nie wykluczają się one wzajemnie – można więc skutecznie wystąpić z roszczeniem o przyznanie odszkodowania oraz o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Oczywistym wydaje się jednak, iż w sytuacji, gdy zasądzony zostanie zarówno obowiązek naprawienia szkody jak i zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści wysokość kwot, do których uiszczenia zobowiązany będzie naruszyciel należy odpowiednio wyważyć. Od kwoty do zapłaty z tytułu naprawienia szkody odliczyć należy bowiem kwotę, którą uzyska uprawniony z tytułu zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Nie można dopuścić do sytuacji, że uprawniony do wzoru użytkowego otrzymał zwrot korzyści, które uzyskał naruszyciel i jednocześnie uzyskał odszkodowanie w pełnej wysokości. Szkoda bowiem będąca podstawa obliczania wysokości odszkodowania winna być pomniejszona o to, co zwrócił naruszyciel. Tak więc obowiązek naprawienia szkody może zostać zasądzony wraz z obowiązkiem zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści tylko w sytuacji, gdy wysokość zaistniałej szkody przewyższa wartość zasądzonych korzyści. Ponadto pamiętać należy, iż obowiązek ten może być zasądzony tylko w takim zakresie, w jakim wysokość szkody przewyższa zasądzony obowiązek zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Prof. A. Szewc określa ten rodzaj możliwości kumulatywnego zasądzania roszczeń jako tzw. kumulację zbilansowaną. 

 
 

Roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła prawo ochronne, oddzielnie co do każdego naruszenia. Tak więc konieczne jest pozyskanie przez uprawnionego wiedzy zarówno co do samego faktu naruszenia jak i co do osoby sprawcy i dopiero z chwilą uzyskania obu elementów zaczyna biec termin przedawnienia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie prawa ochronnego.  

 
 
 

 W artykule wykorzystano:

 

1.       A. Szewc, G. Czyż: „Prawo własności przemysłowej”, Warszawa 2003.

 

2.       A. M. Dereń: „Prawo własności przemysłowej”, Bydgoszcz 2001.

 

3.       E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall: „Prawo własności przemysłowej”, Warszawa 2003.

 

4.      Ustawa Prawo Własności Przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r., Dz. U. 2003, Nr 119, poz. 1117

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości