Wzór użytkowy - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Wzór użytkowy

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.  

 

Powyżej przedstawiono ustawową definicję wzoru użytkowego (art. 94 Ustawy Prawo Własności Przemysłowej). Spróbujmy teraz przyjrzeć się bliżej powyższej definicji i omówić cechy, które powinien posiadać twór, by zostać uznany za wzór użytkowy.

 

Zgodnie z polskim prawem rozwiązanie powinno być:

 

1.      Nowe,

 

2.      Użyteczne,

 

3.      Mieć techniczny charakter,

 

4.      Dotyczyć kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

 
 

Wzór użytkowy musi być rozwiązaniem nowym. Polska doktryna opowiada się za tym, by oceniać czy wzór użytkowy charakteryzuje się nowością obiektywną, światową i formalną. Nowość obiektywna oznacza, iż wzór użytkowy ma być tworem nowym dla ogółu osób trzecich a nie tylko dla samego wynalazcy. Nowość światowa oznacza warunek, aby w dacie, wedle której ocenia się nowość rozwiązania technicznego, wzór użytkowy nie był nigdzie na świecie podany do wiadomości powszechnej. Nowość formalna zaś oznacza nowość względną, tzn., że wzór użytkowy powinien spełniać przewidziane w ustawie przesłanki i jeśli je spełnia uznaje się go za nowy, niezależnie od okoliczności faktycznych.

 

Rozwiązanie pretendujące do uzyskania statusu wzoru użytkowego powinno być użyteczne. Tę przesłankę zdefiniowano już w samej ustawie. Ustęp drugi art. 94 stanowi, iż wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.  

 
 

Za wzór użytkowy uznać można rozwiązanie o charakterze technicznym. W ustawie nie sprecyzowano dokładnie, co należy rozumieć przez techniczny charakter rozwiązanie. W literaturze i orzecznictwie można jednakże odnaleźć próby dookreślenia tej przesłanki od strony negatywnej. A więc skoro rozwiązanie ma mieć charakter techniczny, wykluczone jest uznanie za wzór użytkowy tworów o np. jedynie estetycznym charakterze. Pamiętać jednak należy, iż wymóg technicznego charakteru wzoru nie oznacza, iż rozwiązanie musi dotyczyć jedynie zagadnienia z zakresu techniki. Wręcz przeciwnie – wzór użytkowy może być rozwiązaniem z dziedziny np. sztuki czy też ekonomii.

 

Z przesłanką dotyczącą charakteru technicznego wzoru użytkowego łączy się kolejny wymóg, a mianowicie to, iż rozwiązanie powinno dotyczyć kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Za wzór użytkowy uznać więc można jedynie konkretny przedmiot, nie może być to przykładowo sposób wytwarzania jakiegoś produktu, teoria naukowa czy też program do maszyny cyfrowej.

 
 

 Jeżeli rozwiązanie techniczne spełnia powyższe przesłanki, osoba uprawniona do wzoru użytkowego może uzyskać prawo ochronne na wzór użytkowy. Szczegóły dotyczące procedury uzyskiwania świadectw ochronnych oraz uprawnień wynikających z prawa ochronnego opisane zostały w innej części niniejszego działu.

 

 

 

W artykule wykorzystano:

 

1.       A. Szewc, G. Czyż: „Prawo własności przemysłowej”, Warszawa 2003.

 

2.       A. M. Dereń: „Prawo własności przemysłowej”, Bydgoszcz 2001.

 

3.       E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall: „Prawo własności przemysłowej”, Warszawa 2003.

 

4.      Ustawa Prawo Własności Przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r., Dz. U. 2003, Nr 119, poz. 1117

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości