Procedura rejestracji oznaczenia geograficznego - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Procedura rejestracji oznaczenia geograficznego

Aby uzyskać prawną ochronę dla oznaczenia geograficznego należy dokonać jego rejestracji. Procedura rejestracji oznaczenia geograficznego jest stosunkowo długa i konieczne jest spełnienie szeregu przesłanek, by uzyskać prawo z rejestracji i tym samym uprawnienie do oznakowania produktu poprzez nazwę regionalną lub inne temu podobne oznaczenie.

 

Procedurę rejestracji oznaczenia geograficznego rozpocząć należy poprzez zgłoszenie oznaczenia w Urzędzie Patentowym. Zgłoszenie takie powinno zawierać:

 

1) dokładne określenie zgłaszanego oznaczenia geograficznego; 

 

2) wskazanie towaru, dla którego jest ono przeznaczone; 

 

3) dokładne określenie granic terenu, do którego się ono odnosi; 

 

4) określenie szczególnych cech lub właściwości towaru, w szczególności obejmujące główne fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne lub organoleptyczne cechy charakterystyczne towaru oraz określenie szczegółów, z których wynika związek tych cech ze środowiskiem geograficznym lub pochodzeniem geograficznym; 

 

5) warunki korzystania z oznaczenia geograficznego obejmujące sposób wytwarzania, szczególne cechy lub właściwości towaru, inne przesłanki, które muszą być spełnione przez osoby chcące używać takiego oznaczenia, oraz, jeżeli jest to wymagane, metody ich kontroli; 

 

6) wskazanie przedsiębiorców, którzy używają lub będą używać tego oznaczenia. 

 

 

 

Urząd Patentowy, w toku rozpatrywania zgłoszenia oznaczenia geograficznego, wydaje postanowienia wzywające zgłaszającego, pod rygorem umorzenia postępowania, do uzupełnienia zgłoszenia lub usunięcia, w wyznaczonym terminie, wskazanych braków i istotnych usterek.

 

Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne po stwierdzeniu, że zgłoszenie zostało sporządzone prawidłowo. Uznaje się, iż zgłoszenie nie zostało sporządzone prawidłowo, jeżeli oznaczenie nie informuje, albo informuje w sposób nieprawdziwy, o pochodzeniu towaru, a także, jeżeli nie spełnia warunków udzielenia prawa z rejestracji.  

 

 Udzielenie prawa z rejestracji następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za ochronę. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji.  

 

 Udzielone prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne podlegają wpisowi do rejestru oznaczeń geograficznych, prowadzonego przez Urząd Patentowy. Samo zaś udzielenie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne stwierdza się przez wydanie świadectwa rejestracji.  

 

 

 

W artykule wykorzystano:

 

 

 

1.       A. Szewc, G. Czyż: „Prawo własności przemysłowej”, Warszawa 2003.

 

2.       A. M. Dereń: „Prawo własności przemysłowej”, Bydgoszcz 2001.

 

3.       E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall: „Prawo własności przemysłowej”, Warszawa 2003.

 

4.       Ustawa Prawo Własności Przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. Dz. U. 2003, Nr 119, poz. 1117.

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości