Prawo z rejestracji na oznaczenie geograficzne - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Prawo z rejestracji na oznaczenie geograficzne

Procedura zgłoszeniowa oznaczenia geograficznego jest stosunkowo długa i skomplikowana. Konieczne jest spełnienie szeregu warunków, które umożliwiają rejestrację. Po dokonaniu jednak rejestracji oznaczenie geograficzne staje się chronionym w obrocie oznaczeniem słownym, co ułatwia funkcjonowanie towarów nim oznaczonych na rynku oraz przynosi podmiotom uprawnionym wiele korzyści.

 
 

 Na oznaczenie geograficzne udziela się prawa z rejestracji. Po jego uzyskaniu oznaczenie otrzymuje bezterminową ochronę, która trwa od dnia dokonania wpisu do rejestru oznaczeń geograficznych, prowadzonego przez Urząd Patentowy. Bezterminowość prawa z rejestracji obwarowana jest jednak warunkiem używania zarejestrowanego oznaczenia. Pięcioletni okres przerwy w jego używaniu daje podstawę do tego, by wydana została decyzja o wygaśnięciu prawa z rejestracji, decyzja taka nie zostanie jednak przez Urząd Patentowy wydana, jeśli podmiot uprawniony wykaże, iż istniały ważne powody, dla których oznaczenie nie było przez ten okres używane.

 
 

Oznaczenie geograficzne, na które udzielono prawa z rejestracji, nie może być używane na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, których towary nie spełniają warunków będących podstawą udzielenia prawa z rejestracji.

 
 

Producenci zaś spełniający warunki będące podstawą udzielenia prawa z rejestracji mają uprawnienie do używania oznaczenia geograficznego w szczególności poprzez:

 

1) umieszczanie oznaczenia na towarach objętych prawem z rejestracji lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług przy wykorzystaniu zarejestrowanego oznaczenia; 

 

2) umieszczanie oznaczenia na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;  

 

3) posługiwaniu się nim w celu reklamy.  

 
 

Chronione oznaczenie geograficzne nie może być używane przez osoby, których towary nie spełniają warunków będących podstawą udzielenia prawa z rejestracji nawet wtedy, gdy używanie takie nie ma na celu wskazywania pochodzenia geograficznego towarów, i wtedy, gdy rzeczywiste miejsce wytworzenia towaru jest wskazane.  Nawet dołączenie do oznaczenia słownego dodatku wskazującego na rodzaj wyrobu, jak: „naśladownictwo”, „rodzaj”, „sposób” nie uprawnia osób, których towary nie spełniają warunków będących podstawą udzielenia prawa z rejestracji do posługiwania się oznaczeniem.

 

Osoby, które działając na danym terenie używały wcześniej, w dobrej wierze, oznaczenia geograficznego, a ich towary nie spełniają warunków będących podstawą udzielenia prawa z rejestracji, mogą go nadal używać, jednakże nie dłużej niż przez rok, począwszy od dnia udzielenia prawa z rejestracji.

 

Osobie, której towary spełniają warunki korzystania z oznaczenia geograficznego, przysługuje prawo jego używania w obrocie. Może ona również wystąpić do Urzędu Patentowego z wnioskiem o wpisanie jej do rejestru jako uprawnionej do używania tego oznaczenia. Aby taki wpis mógł być dokonany wnioskodawca powinien przedłożyć pisemne oświadczenie uprawnionego z tytułu prawa z rejestracji, poświadczające spełnienie przez towary wnioskodawcy warunków korzystania z oznaczenia geograficznego, takie oświadczenie może być zastąpione orzeczeniem sądu.  

 

Na wniosek uprawnionego z tytułu prawa z rejestracji może być dokonana zmiana określenia warunków korzystania z oznaczenia geograficznego, takich jak granice terenu, do którego oznaczenie się odnosi, warunki wytwarzania towaru, szczególne cechy lub właściwości towaru albo metody ich kontroli, jeżeli jest to uzasadnione w szczególności ze względu na postęp technologiczny lub rozwój produkcji wyrobów.  

 

 W przypadku wykazania przez uprawnionego z tytułu prawa z rejestracji, że wnioskowanej zmianie, nie sprzeciwiają się osoby ujawnione w rejestrze jako uprawnione do używania oznaczenia, Urząd Patentowy wyda decyzję o zmianie i dokona odpowiedniego wpisu do rejestru.  

 

Jeżeli jednak osoba uprawniona do używania oznaczenia wyrazi sprzeciw w stosunku do zgłoszonej zmiany i złoży w ciągu miesiąca w Urzędzie Patentowym wniosek o uznanie wnioskowanej zmiany za bezzasadną, sprawa zostanie skierowana do rozpatrzenia w trybie postępowania spornego.

 

 

Uprawnieni do oznaczania towarów zarejestrowanym oznaczeniem geograficznym mogą wskazać, że oznaczenie to zostało zarejestrowane poprzez umieszczenie na towarze określenia: „Zarejestrowane oznaczenie geograficzne” albo litery „G” wpisanej w okrąg w sąsiedztwie tego oznaczenia.

 

 

 

W artykule wykorzystano:

 

1.       A. Szewc, G. Czyż: „Prawo własności przemysłowej”, Warszawa 2003.

 

2.       A. M. Dereń: „Prawo własności przemysłowej”, Bydgoszcz 2001.

 

3.       E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall: „Prawo własności przemysłowej”, Warszawa 2003.

 

 

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości