Oznaczenie geograficzne - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Oznaczenie geograficzne

Nazwy geograficzne oraz różnego rodzaju odniesienia budzące skojarzenia z określonym regionem na świecie czy jakimś charakterystycznym miejscem na ziemi są chętnie wykorzystywane w obrocie. Producenci w ten sposób podkreślają zwykle związek wytworzonego przez nich produktu z regionem, w którym produkt jest wytworzony, zabieg taki ma zwiększyć renomę produktu i uatrakcyjnić go w oczach klienta. Chętniej bowiem kupimy produkt, o którym można sądzić, że został wyprodukowany na terenie powszechnie znanym z tego, iż powstają na nim najlepsze produkty danego rodzaju. Zwykle oczywiście oznaczenie geograficzne ma znaczenie w sprzedaży artykułów spożywczych. Wykorzystana w obrocie nazwa produktu, budząca skojarzenie z określonym miejscem czy też regionem w prawie własności przemysłowej nazywana jest oznaczeniem geograficznym.

Ustawa w następujący sposób definiuje pojęcie oznaczenia geograficznego: zgodnie z art. 174 Ustawy Prawo Własności Przemysłowej jest to oznaczenie słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru.

Tak więc oznaczeniem geograficznym może być tylko oznaczenie słowne – wynika z tego, iż przedmiotem ochrony na podstawie omawianych przepisów nie może być znak graficzny. Ponadto oznaczenie takie musi pośrednio lub bezpośrednio odnosić się do określonego miejsca na świecie. Oczywistym wydaje się, że „bezposrednio” oznaczenie odnosiło się będzie do danego regionu, gdy przybierze ono formę nazwy geograficznej, z którą ma się kojarzyć pochodzenie produktu. O tym, że oznaczenie odnosi się do nazwy regionu w sposób pośredni mówimy, kiedy bez wątpliwości możemy za pomocą oznaczenia użytego dla produktu zidentyfikować region, z którego pochodzi produkt, choć teren ten nie jest bezpośrednio wymieniony w oznaczeniu geograficznym (np. oscypek czy pyzy). Oznaczenie geograficzne powinno także wykazywać zdolność identyfikacji towaru, jako pochodzącego właśnie z tego terenu, zaś jakość czy dobra opinia produktu powinny być przypisywane właśnie pochodzeniu tego produktu z terenu, na który wskazuje oznaczenie geograficzne.

Art. 175 pwp dokonuje podziału oznaczeń geograficznych na dwie grupy. Stanowi, iż oznaczeniami geograficznymi są:

-        nazwy regionalne jako oznaczenia służące do wyróżniania towarów, które pochodzą z określonego terenu oraz  posiadają szczególne właściwości, które wyłącznie lub w przeważającej mierze zawdzięczają oddziaływaniu środowiska geograficznego obejmującego łącznie czynniki naturalne oraz ludzkie - których wytworzenie lub przetworzenie następuje na tym terenie oraz

-       oznaczenia pochodzenia jako oznaczenia służące do wyróżniania towarów pochodzących z określonego terenu oraz posiadających pewne szczególne właściwości albo inne cechy szczególne przypisywane pochodzeniu geograficznemu, czyli terenowi, gdzie zostały one wytworzone lub przetworzone.  

Pierwsza grupa oznaczeń – nazwy regionalne jak stanowi powyższy artykuł właściwości swe zawdzięcza oddziaływaniu środowiska geograficznego, przez które rozumie się zarówno czynnik ludzki jak i naturalny. Chodzi tu więc o takie produkty, których zalety wynikają z połączenia warunków klimatycznych panujących na danym terenie oraz szczególnych umiejętności ludzi. Przykładem może tu być produkcja wina, którego jakość zależy zarówno od specyficznych właściwości zbieranych w danym regionie owoców jak i jego przygotowywania przez wykwalifikowanych w tym kierunku ludzi. Pamiętać jednakże należy, iż produkcja ma się odbywać na terenie, na którym występują te specyficzne warunki klimatyczne.

Druga grupa oznaczeń od pierwszej, powyżej opisanej grupy różni się tym, że nie ma tu mowy o tzw. czynniku ludzkim. Jedynym czynnikiem decydującym o specyficznych walorach produktu jest ich pochodzenie z danego regionu. Także w tym przypadku istotnym jest, że produkcja (mimo, ze jakość towaru nie zależy od umiejętności ludzi) powinna odbywać się na terenie, na który wskazuje oznaczenie towaru.

            Ponadto ustawa stanowi, iż za oznaczenia geograficzne rozumie się także oznaczenia stosowane dla towarów, które są wytworzone z surowców lub półproduktów pochodzących z określonego terenu, większego niż teren wytworzenia lub przetworzenia towaru, jeżeli są one przygotowywane w szczególnych warunkach i istnieje system kontroli przestrzegania tych warunków.  

 Za oznaczenia geograficzne uznaje się również określenia o charakterze geograficznym nieodpowiadające dosłownie terenowi, z którego towar pochodzi, lub inne określenia używane tradycyjnie, jeżeli są one stosowane dla towarów pochodzących z danego terenu.  

W artykule wykorzystano:

1.       A. Szewc, G. Czyż: „Prawo własności przemysłowej”, Warszawa 2003.

2.       A. M. Dereń: „Prawo własności przemysłowej”, Bydgoszcz 2001.

3.       E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall: „Prawo własności przemysłowej”, Warszawa 2003.

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości