Protest w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Protest w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Protest w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

................................................

miejscowość i data

.............................................................................

nazwa i adres Zamawiającego

.............................................................................

nazwa i adres składającego protest

PROTEST

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ...........................

określenie przedmiotu zamówienia i oznaczenie procedury zamówienia publicznego

Zamawiający naruszył ........................................................................................

określenie podstawy prawnej ze wskazaniem naruszonego przepisu

poprzez........................................................................................

dokładny opis stanu faktycznego ze wskazaniem oprotestowanej czynności Zamawiającego

Powołane powyżej czynności doprowadziły do.........................................................................................

wskazanie naruszonego interesu prawnego

........................................................................................wskazanie związku przyczynowego miedzy naruszonym interesem prawnym, a naruszeniem przepisów

W związku z powyższą sytuacją domagam się ........................................................................................

określenie żądań

.................................................................

podpis osoby umocowanej

do składania oświadczeń woli

w imieniu podmiotu wnoszącego protest

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości