Skarga na wyrok Zespołu Arbitrów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Skarga na wyrok Zespołu Arbitrów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Skarga na wyrok Zespołu Arbitrów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

........................................

miejscowość, data

Do:

Sądu Okręgowego w

...........................................................

sąd okręgowy właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego

za pośrednictwem:

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4

00-584 Warszawa

Wykonawca - skarżący:...........................................................

Zamawiający: ..........................................................................

SKARGA

na wyrok Zespołu Arbitrów z dnia ...................., sygn. akt. ......................................

Na podstawie art. 194 ust. 1 oraz art. 195 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), zaskarżam w całości wyrok Zespołu Arbitrów z dnia ............................., sygn. akt. .................................................................... doręczony wraz z uzasadnieniem w dniu .......................................................... i zarzucam mu

naruszenie .................................................................................................... 

wskazać naruszony przepis

poprzez przyjęcie, iż ............................................................................................................. 

.............................................................................................................  ............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

Wskazując na powyższe zarzuty, wnoszę o:

1)      uwzględnienie skargi i zmianę zaskarżonego wyroku w całości;

2)      orzeczenie o powtórzeniu postępowania /unieważnienie postępowania na

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

określić przedmiot postępowania

3)      zasądzenie od Zamawiającego kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego przed Urzędem Zamówień Publicznych oraz kosztów postępowania przed Sądem.

UZASADNIENIE

Pełną aktualność zachowują wniesione argumenty prawne i faktyczne zawarte w proteście z dnia ................ oraz w odwołaniu z dnia ..................., które to pisma traktuję jako integralną część skargi. ............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

należy zwięźle uzasadnić zarzuty podając konkretne argumenty i naruszone zdaniem skarżącego przepisy

.................................................

podpis Wykonawcy wnoszącego skargę

Załączniki:

1.      Kopia protestu.

2.      Rozstrzygnięcie protestu (jeśli został rozstrzygnięty)

3.      Kopia odwołania.

4.      Skarżony wyrok Zespołu Arbitrów.

5.      ................................................................

Inne dokumenty istotne w sprawie

 

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości