Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia

 

.........................................
Miejscowość, data

......................................
imię i nazwisko pracownika

......................................
adres zamieszkania pracownika

.............................................................
Nazwa zakładu pracy,  siedziba.

 

Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzeniaJa ......................................../imię nazwisko, stanowisko/ oświadczam, że na podstawie art. 55§1 ¹ k.p. z dniem.............. rozwiązuję bez wypowiedzenia umowę o pracę .................................................. / rodzaj umowy/....  zawartą w dniu ................. z ............................/ nazwa zakładu pracy/.
Przyczyną rozwiązania przez mnie umowy jest dopuszczanie się wobec mnie, przez pracodawcę ciężkiego naruszenia  podstawowych,  ustawowych  obowiązków pracodawcy poprzez: .............................................../ tutaj proszę podać naruszenia których dopuścił się pracodawca a  które mogą polegać np. niewypłacalnie wynagrodzenia za miesiąc ................... roku ......., niezapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy poprzez niezapewnianie odzieży ochronnej w postaci koniecznych przy pracy na tym stanowisku kasków, kombinezonów, rękawic, itp./
...............................................
Podpis pracownika

 

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości